Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
 06/12/19  Kế hoạch giáo dục  27
báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 -2020báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 và kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 -2020