Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh